http://www.at0086.com http://www.at0086.com
Homepage >> Study in China >> China University Application Center >> Top 100 Universities in China
中國大學工學學科10強
排名 指標/學校 綜合實力 學術聲譽 師資力量 科學研究 人才培養 總分
1清華大學 6 6 6 6 5A 5.9(5A)
2哈爾濱工業大學 6 6 6 5A 6 5.9(5A)
3華中科技大學 5A 6 6 5A 6 5.8(5A)
4浙江大學 5A 6 6 5A 6 5.8(5A)
5大連理工大學 5A 5A 6 5A 5A 5.6(5A)
6華南理工大學 5A 5A 5A 6 5A 5.6(5A)
7四川大學 5A 5A 6 5A 5A 5.6(5A)
8東南大學 5A 5A 5A 6 5A 5.6(5A)
9武漢大學 5A 5B 5A 5A 5A 5.4(5B)
10武漢理工大學 5B 5B 5B 5B 5B 5.0(5B)