http://www.at0086.com http://www.at0086.com
Homepage >> Study in China >> China University Application Center >> Top 100 Universities in China
中国大学工学学科10强
排名 学校 综合实力 学术声誉 师资力量 科学研究 人才培养 总分
1清华大学 6 6 6 6 5A 5.9(5A)
2哈尔滨工业大学 6 6 6 5A 6 5.9(5A)
3华中科技大学 5A 6 6 5A 6 5.8(5A)
4浙江大学 5A 6 6 5A 6 5.8(5A)
5大连理工大学 5A 5A 6 5A 5A 5.6(5A)
6华南理工大学 5A 5A 5A 6 5A 5.6(5A)
7四川大学 5A 5A 6 5A 5A 5.6(5A)
8东南大学 5A 5A 5A 6 5A 5.6(5A)
9武汉大学 5A 5B 5A 5A 5A 5.4(5B)
10武汉理工大学 5B 5B 5B 5B 5B 5.0(5B)